2022 National Gathering weekend/Penwythnos Casglu Cenedlaethol 2022

2022 National Gathering weekend

 
Paramaethu Cymru and Henbant Permaculture Farm are super excited to be hosting this year’s Welsh Permaculture Gathering, Friday 9th to Sunday 11th September.
We have high hopes of bringing together lots of people, new faces and old, all interested in using Permaculture for practical solutions to build the more beautiful world we knowin our hearts can exist.
 
Join us for an Inspiring, Enabling and Connecting Permaculture filled weekend, full of workshops, talks, films, good food, fun, challenge and a chance to meet other interested permies.
We'll have a range of inspirational and enabling workshops and talks, both practical and theoretical. Some by inspirational people who are big names in the permaculture world, some by those who deserve to be.
 
Confirmed workshops and speakers currently include Andy Goldring, Huw Richards, Jake Rayson, Olly Boon, Rob Owen, Stephanie Hafferty and Miriam McDonald.
 
Based near Caernarfon, in beautiful North West Wales, Henbant is a permaculture inspired,holistically managed, small farm in a beautiful spot between the mountains and the sea. Come on the full farm tour; see the agroforestry, wildflower meadows, chicken tractor, no-dig market garden, micro dairy, time-controlled grazing, holistic management methods and much more.
We'll have live music, story, films and fire on the Friday night, the same for Saturday night with some added dancing! There'll also be yoga and mindfulness sessions, plus tours of other local permaculture inspired sites are available on the Sunday afternoon.
Camping will be included in your ticket, we have some glamping available on site (speak to Henbant directly about glamping options).
 
Loads more info available on Henbant's website; https://www.henbant.org/paramethu
 
This is YOUR weekend to meet and gather and we would LOVE you to get involved if you want to contribute in any way please let us know.
 

BOOK NOW

 
Penwythnos Casglu Cenedlaethol 2022:
Mae Paramaethu Cymru a Fferm Paramaethu Henbant yn awyddus iawn i gynnal Casglu Paramaethu Cymru eleni,
dydd Gwener 9 i ddydd Sul 11 Medi.
Mae gennym obeithion mawr o ddod â llawer o bobl, wynebau newydd a hen, gyda diddordeb mewn defnyddio Paramaethu ar gyfer atebion ymarferol i adeiladu'r byd harddach a wyddom yn ein calonnau y gall fodoli.
Ymunwch â ni am benwythnos llawn Ysbrydoli, Galluogi a Chysylltu Paramaethu, yn llawn gweithdai, sgyrsiau, ffilmiau, bwyd da, hwyl, her a chyfle i gwrdd ag eraill sydd â diddordeb mewn Paramaethu.
Bydd gennym amrywiaeth o weithdai a sgyrsiau ysbrydoledig a galluogol, gan gynnwys rhai ymarferol a damcaniaethol. Rhai gan bobl ysbrydoledig sy'n enwau mawr yn y byd paramaethu,rhai gan y rhai sy'n haeddu bod. Mae'r gweithdai a'r siaradwyr sydd wedi'u cadarnhau ar hyn o bryd yn cynnwys Andy Goldring, Huw Richards, Jake Rayson, Olly Boon, Steff Hafferty, Rob Owen a Miriam McDonald.
Wedi'i lleoli ger Caernarfon, yng Ngogledd Orllewin Cymru hardd, mae Henbant yn fferm fach, sydd wedi'i hysbrydoli gan baramaethu a'i rheoli'n gyfannol, mewn man prydferth rhwng y mynyddoedd a'r môr. Dewch ar y daith fferm lawn; gweld yr amaeth-goedwigaeth, dolydd blodau gwyllt, tractor ieir, gardd farchnad dim palu, llaethdy micro, system bori a reolir gan amser, dulliau rheoli cyfannol a llawer mwy.
Bydd gennym gerddoriaeth fyw, stori, ffilmiau a thân ar y nos Wener, a’r un peth nos Sadwrn gydag ychydig o ddawnsio yn ychwanegol! Bydd sesiynau ioga ac ymwybyddiaeth ofalgar hefyd,yn ogystal â theithiau yn safleoedd lleol eraill wedi'u hysbrydoli gan baramaethu ar gael ar brynhawn dydd Sul.
Bydd gwersylla'n cael ei gynnwys yn eich tocyn, mae gennym rywfaint o glampio ar gael ar y safle (siaradwch â Henbant yn uniongyrchol am opsiynau glampio).
Llawer mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Henbant;
Cadwch y dyddiadau nawr.
Dyma'ch penwythnos CHI i gwrdd a chasglu a byddem wrth ein boddau eich bod yn cymryd rhan,
os ydych am gyfrannu mewn unrhyw ffordd, rhowch wybod i ni.
 

ARCHEBWCH NAWR yn