Cyswllt Paramaethu Cronfa Mynediad Diwrnodau Agored

Hyd at £500 i gefnogi prosiectau paramaethu yng Nghymru er mwyn iddynt fod yn hygyrch i'r cyhoedd

Byddai Paramaethu Cymru wrth eu bodd i'ch helpu i agor eich prosiect Paramaethu i'r cyhoedd. Ni fu erioed mwy o ddiddordeb nac ysfa am atebion cynaliadwy, a pharamaethu yw un trywydd mae nifer o bobl yn ei archwilio yn y DU a thramor. Mae hon yn adeg wych i ni rannu'r hyn rydym yn ei wybod ac yn teimlo'n gryf amdano, a'r hyn rydym yn ceisio'i gyflawni'n gynaliadwy

Yng Nghymru mae'r rhwydwaith Paramaethu Cymru (PmC) wedi cael at gyllid gan Arian i Bawb y Loteri Fawr a'r Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post ar gyfer 2017-8 er mwyn cynnal prosiectau aelodau o Gymru wrth iddynt rannu eu gwaith gyda'r cyhoedd yn lleol ac arlein. Felly os ydych chi/eich grŵp/safle yn aelod neu os ydych yn fodlon dod yn aelod mae'n bosib y gallwch gael cymorth ariannol

-agorwch eich drysau, gatiau a phresenoldeb ar-lein i'r don o ddiddordeb yma!

Ceisiwch am hyd at £500

Rydym eisiau rhoi cymorth i fwy o brosiectau aelodau er mwyn iddynt agor eu drysau yn y gwanwyn a'r haf flwyddyn nesa. I gyrchu cyllid Cronfa Mynediad Diwrnod Agored gofynnwn i chi agor eich prosiect/safle am ddiwrnod i ddathlu a defnyddio'r gwaith rydym wedi'i gyflawni gyda'n gilydd.

I baratoi ar gyfer eich diwrnod agored gallem, er enghraifft, helpu i gyllido :

  • yswiriant hanfodol e.e. atebolrwydd cyhoeddus

  • gwella Iechyd a Diogelwch yn dilyn asesiad risg (templed ar gael)

  • gwella hygyrchedd ar gyfer cerbydau neu'r anabl

  • isadeiledd ar gyfer ymweliadau grŵp e.e. toiled compost, ardal dan orchudd/dan do ar gyfer anerchiadau

  • Mynediad ar-lein i'r cyhoedd (prosiectau wedi eu lleoli yn y swyddfa)

..Eitemau eraill fydd yn eich helpu chi i agor eich prosiect i'r cyhoedd- dywedwch chi wrthon ni!

Mae cyfanswm o £6500 ar gael sy'n cyfateb i 13 neu fwy o ddigwyddiadau Cyllid Mynediad Diwrnodau Agored (os bydd prosiect angen llai o arian yna medrwn gyllido mwy ohonoch chi). Gobeithiwn ddenu ystod o brosiectau o bob rhan o Gymru a byddwn yn blaenoriaethu cyllido yn ôl y galw mwyaf, y cynnig gorau, yn ogystal â sawl prosiect y gellir ymweld â nhw a gynhelir ymhob ardal.

Os ydych yn ansicr os oes angen un o'r uchod arnoch chi mae croeso i chi gysylltu â Cara Wilson, cydlynydd Cymru [email protected] am gyngor

Mae croeso i chi ymestyn y blychau a chymryd mwy o le na sydd yno ar hyn o bryd.  

Dyddiadau Cau:

Ionawr 21ain ac ymlaen e-bostiwch ffurflen gais wedi'i chwblhau atom os gwelwch yn dda. Byddwn yn asesu'r ceisiadau cyntaf ar ddiwedd Ionawr ac yna ar sail 'Cyntaf i'r felin gaiff falu'. Bydd terfyn o 2 brosiect o bob rhanbarth ar y cychwyn er mwyn sicrhau dosbarthiad da ar draws Cymru felly mae'n bosib y byddwn yn cadw rhai prosiectau yn ôl hyd nes ein bod yn sicr fod pob rhanbarth wedi 'i chynrychioli cyn belled â phosib, byddwn yn hysbysu pob ymgeisydd am hyn.

Mai 15fed -rhaid i'r holl gyllid gael ei ddyrannu, ei wario a'u hanfonebu

Gorffennaf 1af - rhaid cwblhau cynnal pob diwrnod agored a rhaid dychwelyd ffotograffau a thaflenni presenoldeb

Article file

Microsoft Office document icon cyswllt_paramaethu_ffurflen_gais.doc