Resources...

Organisations

Cymdeithas Edward Llwyd

www.cymdeithasedwardllwyd.org.uk

Welsh language natural history organisation

Members organise three natural history walks every Saturday in different parts of Wales

 

Cymdeithas Ted Breeze Jones

www.cymdeithastedbreezejones.org.uk/index.html

Welsh language ornithological society

 

CREW Regeneration Wales

www.regenwales.org

Community led regeneration: “Connecting People and Places”

English only website!

 

PONT

Pori Natur a Threftadaeth / Conservation Grazing

www.pontcymru.org

Advice, training, conferences and farm visits plus grazing, hay and manure swaps.

 

 

Online Resources

 

Llen Natur: Gwefan natur i pobl Cymru

www.llennatur.com/Drupal7/llennatur

Natural history website (in Welsh) with links to Wicipedia (Welsh language wiki)

Includes Welsh - English - Latin dictionary of names and terms

 

Antur Enwau

www.enwaucymru.org

  • Dictionary of outdoor terms

  • Names of mountains and rivers

  • History

 

The Dyfi Biosphere 

resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2012-13/the-dyfi-biosphere/index.html

Extensive collection of online bilingual resources about the Dyfi

 

Pen Llŷn a’r Sarnau Special Conservation Area

www.penllynarsarnau.co.uk

Bilingual resources and information about the marine coastal environment around the submerged glacial moraines or sarnau (literally 'causeways') of the northern half of Cardigan Bay

 

Cymerau

www.hydrocitizenship.com

Hydrocitizenship Collaborative project by nine universities, including Aberystwyth University, to work with communities affected by recent floods towards ecological citizenship.

 

Spirit of the Miners

www.spirit-of-the-miners.org.uk

Bilingual website about mining in mid Wales: history, geology, ecology and conservation.

 

The Great Wind Farm Debate

www.geographyalltheway.com/ks3_geography/energy/wind_farm_debate_enter.htm

Resource for a lesson based on role-playing a planning meeting for a real wind farm in South Wales

Written by a teacher for his Y8 class..

 

Galwad Cynnar

www.bbc.co.uk/programmes/b007rktl

Nature programme (Welsh language) featuring music, discussion and news updates

Includes news about walks with Cymdeithas Edward Llwyd

And also gardening - sometimes with permaculturalist Eirlys Rhiannon

 

Caring for God's Acre

www.caringforgodsacre.org.uk

Welsh borders organisation caring for churchyards: teaches volunteers to dry stone wall, scythe, make small bales etc

Bilingual resources and teachers packs under "Useful Information" tab on side bar of website

 

Chris Dixon’s bilingual resources

www.konsk.co.uk/cymru/cymru.htm

Bilingual resources for permaculture teachers

Bilingual articles and informations about community, traditional patterns and skills eg Ffridd

 

Blogs

 

Meurig Parri's Bilingual blog

www.meurigparri.cymru

Bilingual blog on capitalism, politics, war, environmental issues, colonialism...

Both languages side-by-side on one page

 

Geirfa Garddio

www.twitter.com/GeirfaGarddio

Gardening vocabulary: Collaborative work in Welsh to collect, celebrate and use Welsh names for plants etc

Set up by Eirlys Rhiannon, permaculturalist

 

Huw’s Nursery

www.youtube.com/user/HuwsNursery

Extensive collection of films about organic gardening

All made by Huw, a young man from Tregaron

Currently all in English.

 

Books and Articles

Field guides

Fold-out field guides and charts available in Welsh from Field Studies Council

Blanhigion coetiroedd (Woodland plants)

Bywyd y traeth creigiog (Rocky shore)

 

Llyfr Natur Iolo

Popular full colour field guide by Iolo Williams and Bethan Wyn Jones In Welsh, with additional index in English

Published by Gwasg Carreg Gwalch:

www.carreg-gwalch.com/product/llyfr_natur_iolo

 

Planet Magazine

Planet: the Welsh Internationalist is an English-language magazine offering a radical, independent approach to Wales and the world.

www.planetmagazine.org.uk

 

Cyfeiriadur Cymreig

Welsh directory

 

 

  

 

 

 

Adnoddau...

Cymdeithasau

Cymdeithas Edward Llwyd

www.cymdeithasedwardllwyd.org.uk

Rhaglen o weithgareddau a gynhelir ledled Cymru ar bron bob dydd Sadwrn o'r flwyddyn.

 

 

Cymdeithas Ted Breeze Jones

www.cymdeithastedbreezejones.org.uk/index.html

Cymdeithas adaryddiaeth yn gymraeg

 

CREW Adfywio Cymru

www.regenwales.org

Adfywio dan arweiniad y gymuned: "Cysylltu Pobl a Lleoedd"

(Yn Saesneg yn unig)

 

PONT

Pori Natur a Threftadaeth 

www.pontcymru.org

Cyngor, hyfforddiant, cynadleddau ac ymweliadau fferm ynghyd â chyfnewidiadau pori, gwair a thir

 

Adnoddau ar-lein

 

Llen Natur: Gwefan natur i bobl Cymru

www.llennatur.com/Drupal7/llennatur

Gwefan hanes natur (yn Gymraeg) gyda dolenni i Wicipedia 

Yn cynnwys geiriadur Cymraeg a Saesneg o enwau a thelerau

 

Antur Enwau

www.enwaucymru.org

  • Geiriadur o dermau awyr agored
  • Enwau mynyddoedd ac afonydd
  • Hanes

 

Biosffer Dyfi

resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2012-13/the-dyfi-biosphere/index.html

Casgliad helaeth o adnoddau dwyieithog ar-lein am y Dyfi

 

Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau

www.penllynarsarnau.co.uk

Adnoddau a gwybodaeth ddwyieithog am yr amgylchedd arfordirol morol o gwmpas y morines rhewlifol dan orchudd neu "sarnau"  ('llwybrau' llythrennol) o hanner gogleddol Bae Ceredigion

 

Cymerau

www.hydrocitizenship.com

Prosiect cydweithredol gan naw prifysgol, gan gynnwys Prifysgol Aberystwyth, i weithio gyda chymunedau yr effeithir arnynt gan lifogydd diweddar tuag at ddinasyddiaeth ecolegol.

 

Ysbryd y Mwynwyr

www.spirit-of-the-miners.org.uk

Gwefan ddwyieithog am fwyngloddio yng nghanolbarth Cymru: hanes, daeareg, ecoleg a chadwraeth.

 

The Great Wind Farm Debate

www.geographyalltheway.com/ks3_geography/energy/wind_farm_debate_enter.htm

Adnodd ar gyfer gwers sy'n seiliedig ar chwarae rôl yn gyfarfod cynllunio ar gyfer fferm wynt go iawn yn Ne Cymru

Ysgrifennwyd gan athro ar gyfer ei ddosbarth B8

 

Galwad Cynnar

www.bbc.co.uk/programmes/b007rktl

Rhaglen gylchgrawn ar fyd natur yn cynnwys trafodaeth, cerddoriaeth a newyddion.

Yn cynwys newyddion am gweithgareddau Cymdeithas Edward Llwyd

A hefyd garddio - weithiau gan baramaethydd Eirlys Rhiannon

 

Caring for God's Acre

www.caringforgodsacre.org.uk

Sefydliad ffiniau Cymru sy'n gofalu am fynwentydd: yn addysgu gwirfoddolwyr i wneud gwal gerrig sych, pladuro, gwneud bêls bach ac ati

Adnoddau dwyieithog a phecynnau athrawon o dan y tab "Gwybodaeth Ddefnyddiol" ar far ochr y wefan

 

Adnoddau Chris Dixon

www.konsk.co.uk/cymru/cymru.htm

Adnoddau dwyieithog ar gyfer athrawon paramaethu.

Erthyglau dwyieithog a gwybodaeth am batrymau a sgiliau cymunedol, traddodiadol e.e. Ffridd

 

Blogiau

 

Blog dwyieithog Meurig Parri

www.meurigparri.cymru

Blog ddwyieithog ar gyfalafiaeth, gwleidyddiaeth, rhyfel, materion amgylcheddol, gwladychiaeth ...

Y ddwy iaith ochr yn ochr ar un dudalen

 

Geirfa Garddio

www.twitter.com/GeirfaGarddio

Gwaith cydweithredol yn y Gymraeg i gasglu, dathlu a defnyddio enwau Cymraeg ar gyfer planhigion ac ati.

Sefydlwyd gan Eirlys Rhiannon, paramaethydd.

 

Huw’s Nursery

www.youtube.com/user/HuwsNursery

Casgliad helaeth o ffilmiau am arddio organig.

Y cyfan a wnaed gan Huw, dyn ifanc o Dregaron.

Ar hyn o bryd i gyd yn Saesneg

 

Llyfrau ac Erthyglau

Canllawiau maes

Canllawiau a siartiau maes tynnu allan ar gael yn Gymraeg o'r Cyngor Astudiaethau Maes

Blanhigion coetiroedd 

Bywyd y traeth creigiog 

 

Llyfr Natur Iolo

Canllaw maes poblogaidd lliw gan Iolo Williams a Bethan Wyn Jones. Yn Gymraeg, gyda mynegai ychwanegol yn Saesneg

Cyhoeddwyd gan Gwasg Carreg Gwalch

www.carreg-gwalch.com/product/llyfr_natur_iolo

 

Planet Magazine (The Welsh Internationalist)

Cylchgrawn Saesneg sy'n cynnig ymagwedd radical, annibynnol i Gymru a'r byd.

www.planetmagazine.org.uk

 

Cyfeiriadur Cymreig